zwiń
Pomor.2018.3261 w/s określenia maksymalnej liczby zezwoleń... Wersja od: 2018-08-27

UCHWAŁA Nr XXXIII/265/2018

RADY GMINY PRZYWIDZ

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem sprzedaży dla terenu Gminy Przywidz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż następujących rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Przywidz:

1) 15 zezwoleń – na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

2) 15 zezwoleń – na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3) 15 zezwoleń – na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

§2. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż następujących rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Przywidz:

1) 25 zezwoleń – na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

2) 25 zezwoleń – na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3) 25 zezwoleń – na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przywidz.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Teodor Formela