zwiń
Pomor.2018.4179 w/s sprostowania oczywistej omyłki pisarski... Wersja od: 2018-09-21

UCHWAŁA Nr XXXIV/289/2018

RADY GMINY PRZYWIDZ

z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXII/250/2018r. Rady Gminy Przywidz z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Przywidz na stałe obwody głosowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), art. 12 § 2, § 3, § 11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.z 2018 r. poz. 754 z późn.zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130), na wniosek Wójta Gminy,

Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. W załączniku do uchwały XXXII/250/2018r. Rady Gminy Przywidz z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Przywidz na stałe obwody głosowania prostuje się omyłkę pisarską w ten sposób, że dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tabeli: Numer obwodu głosowania 1, Granice obwodu głosowania nazwę sołectwo „Jodłowo” koryguje się na „Jodłowno”.

§2. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Gdańsku, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§3. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przywidz.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sołectwach.

Przewodniczący Rady Gminy

Teodor Formela