zwiń
Pomor.2018.1626 w/s wysokości opłat za korzystanie z wychow... Wersja od: 2018-05-09

UCHWAŁA Nr XXXI/248/2018

RADY GMINY PRZYWIDZ

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Przywidz publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.) oraz art. 52 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203),

Rada Gminy Przywidz uchwala, co następuje:

§1.

W publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przywidz nauczanie, wychowanie i opieka są bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie.

§2.

1. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przywidz, w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie jest odpłatne dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

2. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w ust. 1, wynosi 1 zł za godzinę zajęć.

§3.

Traci moc uchwała Nr XXVIII/197/2013 Rady Gminy Przywidz z dnia 18 września 2013 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Przywidz (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 3753).

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Teodor Formela