zwiń
Pomor.2018.3389 w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodar... Wersja od: 2018-09-05

UCHWAŁA Nr XXXIII/267/2018

RADY GMINY PRZYWIDZ

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przywidz II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Przywidz, gmina Przywidz

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. 1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Przywidz II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Przywidz, gmina Przywidz nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przywidz uchwalonego uchwałą nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 3 grudnia 2004r., zmienionego uchwałą nr XLVIII/294/2010 Rady Gminy Przywidz osoby pełniącej funkcje organu gminy z dnia 17 marca 2010r., uchwałą nr IX/56/2015 Rady Gminy Przywidz z dnia 23 września 2015r. oraz uchwałą nr XXXII/253/2018 Rady Gminy Przywidz z dnia 25 kwietnia 2018r.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Przywidz II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Przywidz, gmina Przywidz stanowiący zmianę fragmentów terenów rolniczych określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Przywidz (Uchwała Nr XXXVI/257/2014 Rady Gminy Przywidz z dn.18 czerwca 2014 r.).

3. Zmianie ulega treść § 28 dotyczącego zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami: 32.R, 33.R, 34.R, 92.R, 96.R, 97.R, 98.R, 99.R, 100.R, 101.R, 102.R, 103.R, 104.R, 105.R, 106.R, o łącznej powierzchni 7,318 ha.

§2. 1. Do części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Przywidz w § 28 ust.6 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) powierzchnia zabudowy: zgodnie z przepisami odrębnymi”

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) maksymalna wysokość zabudowy - dla wiat, altan i budynków gospodarczych: nie więcej niż 6,0 m do kalenicy (dach dwuspadowy) lub nie więcej niż 5,0 m do gzymsu (dach płaski) od poziomu gruntu; maksymalnie 1 kondygnacja"

2. Część graficzna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Przywidz nie podlega zmianie.

§3. 1. Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§4. Traci moc we fragmencie objętym granicami niniejszego planu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Przywidz uchwalony uchwałą Nr XXXVI/257/2014 Rady Gminy Przywidz z dnia 18 czerwca 2014 r. (Dz.U. Woj. Pomorskiego z dnia 29 lipca 2014 r., poz. 2621).

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Teodor Formela