zwiń
Pomor.2018.1584 w/s podziału Gminy Przywidz na okręgi wybor... Wersja od: 2018-04-24

UCHWAŁA Nr XXXI/245/2018

RADY GMINY PRZYWIDZ

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Przywidz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie art. 17 ust.1 pkt.1 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn.zm.), art.417 §2,art. 418§1 oraz 419 § 2 i 4, ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017r. poz.15 z późn.zm.), w zw. z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130),

Rada Gminy Przywidz uchwala się, co następuje:

§1.

Dokonuje się podziału Gminy Przywidz na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§2.

Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§3.

Na ustalenia Rady Gminy Przywidz w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.

§4.

Traci moc uchwała nr XX/129/2012 Rady Gminy Przywidz z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Przywidz na okręgi wyborcze (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 30 października 2012r. poz.3401).

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przywidz.

§6.

Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sołectwach.

Przewodniczący Rady Gminy

Teodor Formela

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/245/2018

Rady Gminy Przywidz

z dnia 28 marca 2018 r.

Numer okręgu Granice okręgu Liczba radnych wybieranych w okręgu
1 Sołectwo: Borowina 1
2 Sołectwo: Huta Dolna, Marszewo, Marszewska Kolonia 1
3 Sołectwo: Kierzkowo, Kozia Góra, Miłowo 1
4 Sołectwo: Jodłowno 1
5 Sołectwo: Michalin, Stara Huta 1
6 Sołectwo: Nowa Wieś Przywidzka, Częstocin 1
7 Sołectwo Pomlewo ul. Boczna, ul. Bukowa, Gdańska od nr 1 do nr 13, ul. Jesionowa, ul. Kątowa, ul. Kręta, ul. Krótka, ul. Leśników, ul. Łukowa, ul. Modrzewiowa, ul. Osiedlowa, ul. Polna, ul. Poprzeczna, ul. Prosta, ul. Skarpowa, ul. Słoneczna, u. Sosnowa, ul. Świerkowa, ul. Szkolna od nr 1 o nr 18A, ul. Wiejska 1
8 Sołectwo Pomlewo ul. Brzozowa, ul. Gdańska od nr 14 –dk., ul. Górna, ul. Jodłowa, ul. Kasztanowa, ul. Kwiatowa, ul Leśna ul. Łąkowa, ul.Piaskowa, ul. Różana, ul. Stawowa, ul. Szkolna od nr 19- dk., ul. Topolowa, ul. Wyżynna 1
9

Sołectwo: Przywidz

ul. Brzozowa, ul. Cisowa, ul. Jaworowa, ul. Kasztanowa, ul. Kwiatowa ul. ul. Różana, ul. Rzeczna, ul. Topolowa, ul. Gdańska nr 33 i 35

1
10

Sołectwo Przywidz

ul. Jesionowa od nr 1 do 7

1
11

Sołectwo Przywidz:

ul. Jesionowa od nr 8 do 14

1
12

Sołectwo Przywidz:

ul. Słoneczna, ul. Skarpowa, ul. Władysława Łokietka, ul. Chabrowa, ul. Na Wzgórzu, ul. Narcyzowa, ul. Bukowa, ul. Dolinowa, ul. Młyńska, ul. Gdańska 28,30,32, ul. Leśna, ul. Golfowa, ul. Egiertowska, ul. Magiczna

1
13

Sołectwo Przywidz:

ul. Gdańska od nr 1 do nr 27, ul. Jeziorna, ul. Katarynki, ul. Spacerowa, ul. Szkolna, ul. Tartaczna, ul. Uhlenberga, ul. Cicha, ulica Wczasowa

wieś Gromadzin

1
14 Sołectwo:Olszanka, Sucha Huta 1
15 Sołectwo: Piekło Górne, Trzepowo 1