zwiń
Pomor.2018.1625 o zmianę uchwały w sprawie zasad: udzielania i ro... Wersja od: 2018-04-26

UCHWAŁA Nr XXXI/249/2018

RADY GMINY PRZYWIDZ

z dnia 28 marca 2018 r.

o zmianę uchwały w sprawie zasad: udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego oraz dla nauczycieli realizujących różny tygodniowy wymiar godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm) i art. 42 ust.7 pkt.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r.poz.1189 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. W uchwale Nr XIII/90/2016 Rady Gminy Przywidz z dnia 9 marca 2016 r. w sprawieudzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego oraz dla nauczycielirealizujących różny tygodniowy wymiar godzin (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego poz.1509) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przywidz w wymiarze:

1) 22 godzin na stanowisku pedagoga;

2) 22 godzin na stanowisku logopedy;

3) 22 godzin na stanowisku terapeuty pedagogicznego;

4) 22 godzin na stanowisku doradcy zawodowego.

5) 22 godzin na stanowisku psychologa."

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przywidz.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 01 września 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy

Teodor Formela