zwiń
Pomor.2018.1937 w/s podziału Gminy Przywidz na stałe obwody... Wersja od: 2018-04-25

UCHWAŁA Nr XXXII/250/2018

RADY GMINY PRZYWIDZ

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Przywidz na stałe obwody głosowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm), art. 12 § 2, § 3, § 11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.z 2017 r. poz. 15 z późn.zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130), na wniosek Wójta Gminy,

Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. Dokonuje się podziału Gminy Przywidz na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku.

§3. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Gdańsku, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§4. Traci moc uchwała Nr XXII/149/2012 Rady Gminy Przywidz z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie podziału na stałe obwody głosowania (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2013r. poz.473).

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przywidz.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sołectwach.

Przewodniczący Rady Gminy

Teodor Formela

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/250/2018

Rady Gminy Przywidz

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Numer Obwodu glosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Sołectwo: Huta Dolna, Marszewo, Marszewska Kolonia, Kozia Góra, Jodłowo, Pomlewo Remiza Strażacka w Jodłownie ,ul. Kasztanowa 21
2 Sołectwo: Częstocin, Michalin, Nowa Wieś Przywidzka, Przywidz, Stara Huta Szkoła Podstawowa w Przywidzu, ul. Szkolna 1 lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
3 Sołectwo: Borowina, Kierzkowo, Miłowo, Olszanka, Piekło Górne, Sucha Huta, Trzepowo Szkoła Podstawowa w Trzepowie, ul. Długa 1, Borowina