zwiń
Pomor.2018.2237 w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości – wi... Wersja od: 2018-06-12

UCHWAŁA Nr XXXII/252/2018

RADY GMINY PRZYWIDZ

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości – wieś Miłowo obręb ewidencyjny Miłowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. W miejscowości – wieś Miłowo, obręb ewidencyjny Miłowo nadaje się nazwę ulicy: ulica Lawendowa - działce drogowej stanowiącej własność Gminy Przywidz biegnącej od ulicy Przywidzkiej w kierunku południowo-wschodnim, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: 80, 173/3.

§2. Mapa ewidencji gruntów obrębu Miłowo /pomniejszenie/ z zaznaczoną ulicą stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Teodor Formela