zwiń
Pomor.2018.1583 w/s dopuszczenia zapłaty podatków stanowiąc... Wersja od: 2018-05-07

UCHWAŁA Nr XXXI/246/2018

RADY GMINY PRZYWIDZ

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Przywidz za pomocą instrumentu płatniczego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. . U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. ) oraz art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm. )

Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. Dopuszcza się zapłatę podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Przywidz za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym jest przechowywany pieniądz elektroniczny.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przywidz.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Teodor Formela