zwiń
Pomor.2018.2819 w/s określenia sezonu kąpielowego oraz wyka... Wersja od: 2018-07-30

UCHWAŁA Nr XXXIII/266/2018

RADY GMINY PRZYWIDZ

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Przywidz w 2018 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1, 2, 8 i 12 w zw. z art. 16 pkt 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) oraz w zw. z art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15, art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim

Rada Gminy Przywidz uchwala, co następuje:

§1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie gminy Przywidz w 2018 r. obejmujący:

- kąpielisko gminne przy ul. Jeziornej w Przywidzu.

Określa się sezon kąpielowy na kąpielisku, o którym mowa w ust. 1, który obejmuje okres od 01 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przywidz.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Teodor Formela