zwiń
Pomor.2018.3273 w/s wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samop... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXXIII/263/2018

RADY GMINY PRZYWIDZ

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewskiej Górze ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu oraz nadania Statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), oraz art. 18 ust. 1 pkt. 5 i art. 51a, art. 51c ust. 1 z dnia 12 marca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr. 238, poz. 1586 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. 1. Z dniem 1 stycznia 2019 roku wyodrębnia się ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowy dom samopomocy typu A, B i C pod nazwą „Środowiskowy Dom Samopomocy” w Marszewskiej Górze zwany dalej ŚDS.

2. ŚDS działa w formie jednostki budżetowej Gminy Przywidz.

3. ŚDS jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu.

4. ŚDS świadczy usługi dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

§2. ŚDS nadaje się statut, stanowiący Załącznik nr 1 do uchwały.

§3. Z dniem 1 stycznia 2019 roku wyposaża się ŚDS w mienie znajdujące się w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu wykorzystywane przez Środowiskowy Dom Samopomocy, potwierdzony inwentaryzacją według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Przywidz.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Teodor Formela

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/263/2018

Rady Gminy Przywidz

z dnia 27 czerwca 2018 r.

ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XXXIII/263/2018

RADY GMINY PRZYWIDZ

z dnia 27 czerwca 2018 r.

do Uchwały

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 

W MARSZEWSKIEJ GÓRZE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Maszewskiej Górze jest jednostką organizacyjną Gminy Przywidz powołaną do realizacji zadań zleconych Gminie przez administrację rządową ustawą o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawą o pomocy społecznej.

§2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Marszewskiej Górze zwany dalej „ŚDS” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2017 poz. 1769 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077

z późn. zm.); 4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) 5) ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.); 6) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.);

7) uchwały Nr XXXIII/263/2018 Rady Gminy Przywidz z dnia 27.06.2018 r. w sprawie wyodrębnienia ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu Środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewskiej Górze;

8) innych aktów prawnych regulujących zadania gminy w zakresie prowadzenia ośrodków wsparcia;

9) przepisów niniejszego statutu.

§3. 1. Siedzibą ŚDS jest budynek w Marszewskiej Górze ul. Głowna 5 83-047 stanowiący mienie komunalne gminy Przywidz.

2.  ŚDS jest pracodawcą w rozumieniu prawa pracy.

3.  ŚDS jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla 30 uczestników działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie w tym przynajmniej 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami.

4.  ŚDS jest placówką pobytu dziennego typu A- dla osób przewlekle psychicznie chorych, typu B – dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, typu C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

5.  Bezpośredni nadzór nad działalnością ŚDS sprawuje Wójt Gminy Przywidz.

Nadzór w sprawach merytorycznych pełni Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

6.  Skierowanie do ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu.

7. Pobyt w ŚDS jest częściowo odpłatny, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie

o pomocy społecznej.

§4. ŚDS obejmuje swoją działalnością teren Gminy Przywidz oraz na podstawie zawartych porozumień między Gminą Przywidz a sąsiednimi gminami województwa pomorskiego z usług świadczonych przez ŚDS korzystać mogą osoby z gmin objętych porozumieniem.

§5. ŚDS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej w oparciu o ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

§6. ŚDS używa pieczęć o treści:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Marszewskiej Górze

Marszewska Góra ul. Głowna 5

83-047 Przywidz

Rozdział II

Cele, zadania i funkcjonowanie Domu

§7. Celem działalności ŚDS jest stworzenie systemu oparcia społecznego dla osób zakwalifikowanych, poprzez świadczenie usług dziennych w zakresie integracji, aktywizacji oraz wsparcia terapeutycznego, ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Zakres i poziom świadczonych usług w Środowiskowym Domu Samopomocy dostosowany jest do indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

§8. Przedmiotem działalności ŚDS jest świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętnościw zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym:

1) treningów funkcjonowania w życiu codziennym, w tym trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, trening ogrodniczy;

2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;

3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań czasopismami, literaturą, audycjami telewizyjnymi, internetem, udział w wycieczkach, spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;

4) wspieranie psychologiczne i terapeutyczne; 5) udzielanie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych;

6) dążenie do pełnej aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym, społecznym;

7) udzielanie pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym pomocy w uzgadnianiu i planowaniu wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;

8) tworzenia oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz promocję zdrowia psychicznego;

9) sprawowanie niezbędnej opieki podczas pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy;

10) terapii ruchowej, w tym zajęć sportowych, turystyki i rekreacji i innych form postępowania wspierającego, w tym terapii zajęciowej; 11) zapewnienie posiłków w ramach prowadzonego treningu kulinarnego; 12) inne formy postepowania, w tym terapia zajęciowa.

§9. Funkcjonowanie Domu opiera się między innymi na następujących zasadach:

1) podmiotowego traktowania uczestników na wszystkich zajęciach organizowanych

w ramach Domu,

2) zorganizowanie czasu pobytu osób z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań,

3) pogłębianie integracji z najbliższym otoczeniem i rozwijanie kontaktów społecznych ze środowiskiem,

4) realizowanie celów działalności Domu poprzez rehabilitację środowiskową.

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

§10. 1. ŚDS kieruje odpowiedzialny za całokształt pracy Kierownik, który odpowiada za realizację zadań statutowych i budżetowych oraz reprezentację domu na zewnątrz.

2.  W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem ŚDS wykonuje pisemnie upoważniony przez kierownika pracownik.

3.  Kierownik zarządza ŚDS jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójt Gminy Przywidz, który jest jednocześnie zwierzchnikiem służbowym Kierownika ŚDS.

§11. Kierownik ŚDS realizuje zadania programowe przy pomocy zatrudnionych pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

§12. Kierownik ŚDS jest osobą dokonującą czynności z zakresu prawa pracy

i zwierzchnikiem służbowym zatrudnionych w ŚDS pracowników.

§13. Szczegółowe zasady funkcjonowania ŚDS, warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki uczestników określa Kierownik w Regulaminie ŚDS.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa i mienie ŚDS

§14. ŚDS jest jednostką budżetową działającą w trybie i na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych, prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

§15. 1. Działalność ŚDS finansowana jest z budżetu Wojewody Pomorskiego jako zadanie zlecone Gminie Przywidz z zakresu administracji rządowej.

§16. 1. Podstawą gospodarki finansowej ŚDS jest plan dochodów i wydatków.

2.  ŚDS może być dofinansowany z: 1) budżetu gminy oraz innych gmin, z których skierowani zostaną uczestnicy na zasadzie porozumienia;

2) innych źródeł np.: projekty, programy współfinansowane ze środków zewnętrznych itp.

3.  ŚDS prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość budżetową zgodnie z odrębnymi przepisami.

§17. ŚDS posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§18. ŚDS gospodaruje wydzielonym do jego dyspozycji mieniem komunalnym Gminy Przywidz.

Rozdział V

Postanowienia końcowe.

§19. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.