Wszystkie
Ilość aktów: 2138
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.1527w/s nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.1526w/s nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.1495 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.1497w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drużbice w 2018 roku.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.1492w/s przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium edukacyjnego dla uzdolnionych uczniów w Gminie Drużbice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.1494w/s szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród Gminy Drużbice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.1496w/s szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.1493w/s określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Gminy Drużbice za osiągnięcia sportowe.
13-04-2018Pomor.2018.1269o zmianie uchwały w sprawie wynagradzania nauczycieli oraz określenia wysokości dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Przywidz.
13-04-2018Pomor.2018.1268w/s ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
13-04-2018Pomor.2018.1270w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Przywidz dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – dla których Gmina Przywidz jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
19-04-2018Pomor.2018.1319w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wielka Słońca, Gmina Subkowy
19-04-2018Pomor.2018.1320w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki oznaczonej geodezyjnie nr 251/2 położonej w miejscowości Rybaki, obręb geodezyjny Wielka Słońca, w celu przeznaczenia ww. obszaru pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
14-03-2018Pomor.2018.726w/s wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Subkowy
20-03-2018Pomor.2018.775w/s Statutu Sołectwa Rybaki
16-03-2018Pomor.2018.759w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Subkowy, obejmującego obszar wsi Subkowy
20-03-2019Pomor.2018.776w/s Statutu Sołectwa Mała Słońca
20-03-2018Pomor.2018.777w/s Statutu Sołectwa Wielka Słońca
20-03-2018Pomor.2018.782w/s Statutu Sołectwa Waćmierz
20-03-2018Pomor.2018.780w/s Statutu Sołectwa Brzuśce
20-03-2018Pomor.2018.781w/s Statutu Sołectwa Wielgłowy
20-03-2018Pomor.2018.779w/s Statutu Sołectwa Narkowy
20-03-2019Pomor.2018.778w/s Statutu Sołectwa Gorzędziej
20-03-2018Pomor.2018.784w/s Statutu Sołectwa Radostowo
20-03-2018Pomor.2018.783w/s Statutu Sołectwa Subkowy
20-03-2018Pomor.2018.785w/s Statutu Sołectwa Mały Garc
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.1006w/s uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.990w/s uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2018 rok
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.364w/s ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Drużbice jest organem prowadzącym
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.365w/s ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego
01-01-2018Pomor.2018.351w/s uchwalenia budżetu gminy Subkowy na 2018 r.
09-02-2018Pomor.2018.311w/s ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
09-02-2018Pomor.2018.307w/s określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
17-02-2018Pomor.2018.286w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Narkowy
30-01-2018Pomor.2018.178w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Marszewska Góra, gmina Przywidz
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.4504w/s zmiany uchwały Nr XIII/93/2015 Rady Gminy Drużbice z dnia 29 grudnia 2015 r. dotyczącej uchwalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.4432w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poddębice w części obejmującej teren przy ulicy Polnej
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.4402w/s wprowadzenia zmian w Regulaminie targowisk miejskich w Poddębicach
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.4400w/s zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.4401w/s statutu Gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.4059 w sprawie ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poddębice na lata 2017 – 2022
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.3900w/s zasad używania herbu Gminy Drużbice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.3898w/s wprowadzenia na terenie gminy Drużbice Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Drużbicka Karta Dużej Rodziny”.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.3897w/s uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.3899w/s wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.3525w/s Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.3402w/s określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
24-05-2017Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.4431w/s przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Poddębice na lata 2017-2020"
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.2779w/s zmiany Uchwały Nr IX/54/2015 Rady Gminy Drużbice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Dz.Urz.Woj.Łódz.2017.2778w/s „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Wdowin”