Akty tematycznie:

Wszystkie
Ilość aktów: 2132
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.6838w/s podwyższenia kwoty kryterium dochodowego do 150 % w celu udzielania pomocy w zakresie dożywiania
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.6457w/s zniesienia formy ochrony z drzewa, uznanego za pomnik przyrody
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.6455w/s ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Poddębice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.6456zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.5871zmieniająca uchwałę Nr XVIII/116/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru
12-11-2018Pomor.2018.4111w/s ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Subkowy
09-11-2018Pomor.2018.4086w/s ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Subkowy
12-11-2018Pomor.2018.4113w/s udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
21-09-2018Pomor.2018.4179w/s sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXII/250/2018r. Rady Gminy Przywidz z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Przywidz na stałe obwody głosowania.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.4803w/s ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Poddębice.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.5186zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/158/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poddębice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poddębice oraz  warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.4804w/s ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Poddębice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
17-09-2018Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.4733w/s utworzenia odrębnych obwodów głosowania
17-09-2018Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.5185w/s : zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej
01-09-2018Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.4202zmieniająca uchwałę Nr XL/246/17 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.4258Statut Gminy Poddębice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.4145w/s zniesienia formy ochrony z drzew, uznanych za pomniki przyrody
Pomor.2018.3273w/s wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewskiej Górze ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu oraz nadania Statutu
05-09-2018Pomor.2018.3389w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przywidz II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Przywidz, gmina Przywidz
27-08-2018Pomor.2018.3261w/s określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem sprzedaży dla terenu Gminy Przywidz
30-07-2018Pomor.2018.2819w/s określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Przywidz w 2018 r.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.3431w/s zmiany Uchwały Nr IX/54/2015 Rady Gminy Drużbice z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.3432zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drużbice w 2018 roku.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.3430w/s określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Drużbice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.3129w/s zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.2832w/s określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
01-09-2018Pomor.2018.2694w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Subkowy
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.2831w/s podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
18-06-2018Pomor.2018.2294w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 28 położonej w obrębie geodezyjnym Radostowo, jednostka ewidencyjna Subkowy
12-06-2018Pomor.2018.2222w/s określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
08-06-2018Pomor.2018.2183w/s "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy"
25-04-2018Pomor.2018.1937w/s podziału Gminy Przywidz na stałe obwody głosowania.
12-06-2018Pomor.2018.2237w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości – wieś Miłowo obręb ewidencyjny Miłowo
12-06-2018Pomor.2018.2236w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości – wieś Sucha Huta obręb ewidencyjny Sucha Huta
29-03-2018Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.2334w sprawie podziału Gminy Poddębice na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.2331w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Poddębice lub osoby fizyczne: placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.2335w/s określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Poddębice przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.2333w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Poddębice na rok 2018
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.2332w/s wprowadzenia zmian w Statucie Poddębickiego Domu Kultury i Sportu w Poddębicach
26-04-2018Pomor.2018.1625o zmianę uchwały w sprawie zasad: udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego oraz dla nauczycieli realizujących różny tygodniowy wymiar godzin
09-05-2018Pomor.2018.1626w/s wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Przywidz publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
24-04-2018Pomor.2018.1584w/s podziału Gminy Przywidz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
07-05-2018Pomor.2018.1583w/s dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Przywidz za pomocą instrumentu płatniczego
01-05-2018Pomor.2018.1498w/s podziału gminy Subkowy na okręgi wyborcze
29-05-2018Pomor.2018.1959w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki oznaczonej geodezyjnie nr 227/3 położonej w miejscowości Brzuśce, obręb geodezyjny Brzuśce, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
01-05-2018Pomor.2018.1497w/s podziału gminy Subkowy na stałe obwody głosowania
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.1709w/s podziału Gminy Drużbice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.1708w/s szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym z terenu gminy Drużbice
Dz.Urz.Woj.Łódz.2018.1710w/s podziału Gminy Drużbice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Pomor.2018.3452do Porozumienia Międzygminnego Nr RK.Ś7610-2/10 z dnia 25.11.2010 r. zawarty w dniu 12.03. 2018 r. w Tczewie